BANNER1 (3)
ad_icon
ad_icon
ad_icon

DORRENHAUSÖNÜMLER

Önümleri görmek

ÖNÜMLER> DORRENHAUS

T NEWZE

ce629c5f

Gapynyň gurnama ädimleri has ýakyn

Gapynyň gurnama ädimleri Gurnamakdan ozal gurnama görkezmelerini üns bilen okamaly we gapydan syzýan gidrawliki ýagy tutmak üçin ulanyp boljak plastmassa örtügi gurmagy ýatdan çykarmaň.Gurmak ýagdaýyny kesgitläň ...

Has giňişleýin gör
ebc69908

Gapy ýapýanlary gurmagyň usullary haýsylar?

Gapy ýapýanlary gurmagyň usullary haýsylar?Gapy ýapýanlary oturtmak, häzirki gowşak taslamalaryň gurluşygynda köplenç duş gelýän zadymyz.Ine, gapy ýapýanlary gurmagyň bäş usuly.Gowşak häzirki inersenerleriň hemmesini gündelik gurluşykda salgylanma hökmünde ulanyp bilerler diýip umyt edýärin ....

Has giňişleýin gör
3a9c4ec0

Gapydan başga-da, gapynyň çeňňegi hem örän möhümdir

Gapy ýapýanlaryň iş prinsipi we görnüşleri Bezegimizde adamlar gapynyň materialyna we görnüşine köp üns berýärler, ýöne gapy tarapyndan üpjün edilýän dürli funksiýalaryň çeňňege we işine esaslanýandygyna az adam üns berýär. gapy gapy çeňňegi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr....

Has giňişleýin gör

Adamlaryň näme diýýänine göz aýlaň

Üstünlikli waka paýlaşmak

Üstünlikli waka paýlaşmak

Müşderi etraby, on ýyldan gowrak wagt bäri DORRENHAUS gapy ýapyklarynda standartlaşdyryldy

Has giňişleýin gör
Sorag-jogap

Sorag-jogap

Has giňişleýin gör
Dorrenhausyň gapysyny has ýakyn saýlamaly

Dorrenhausyň gapysyny has ýakyn saýlamaly

Gurnamakdan ozal, wagtynda we soň size goldaw bermek üçin geldik.

Has giňişleýin gör
VR

VR

Has giňişleýin gör

DORRENHAUS ÖNÜMLERI

Gapy ýapy

Gapy ýapy

· Atylylyk bilen işlenýän polatdan ýasalan journalurnal
· UL / CUL / ANSI 1-nji synp / CE sanawda, ADA talaplaryna laýyk geliň
· Specialörite komponentler bilen tamping ýa-da wandalizmi azaltmak üçin döredildi
· Düzediş desgalary ýaly wandal ýykgyn programmalary üçin çözgütler hödürleýär
Önümlere göz aýlaň
GAPY SP GÖRNÜŞI

GAPY SP GÖRNÜŞI

· Trafficokary ulag üçin
· Agaç, metal we aýna gapylar
· Gapynyň has ýakyn ýerleri kemsidilip bilner
· Headokarky gapyny has ýakyn ýerleşdirmek mümkin däl ýa-da islenmeýän ýerler
· Ykjam ululygy, poluň çuňlugynda kynçylyk döredip biljek ýerleri ideallaşdyrýar
Önümlere göz aýlaň
PANIK BAR

PANIK BAR

· Trafficokary ulagly programmalar üçin
· Klassiki alýumin dükanynyň dizaýny
.Serüsti dik çybyk enjamlary aňsatlyk bilen tersine öwrüler
· Enjamyň içine çyzylan çydamly ýüzler we gulplama
Önümlere göz aýlaň
HINGE

HINGE

· Içki gapylar üçin
· Gizlenen çeňňekler
· CE / ANSI / UL standarty
· Içki gapylar üçin bahar ilikleri
· Içki gapylar üçin goşa hereketli pru springinalar
· Baglanmagyň öňüni alýan çydamly polat konstruksiýasy we çalgy düwmeleri bar
Önümlere göz aýlaň
MORTISE GÖRNÜŞI

MORTISE GÖRNÜŞI

· Howpsuzlygyň iň ýokary derejesini hödürleýär
· Güýçlendirilen leňňer we gutarmak görnüşleri
· Amatly, sazlanyp bilinýän arkaýyn standart
· Latchbolt we deadbolt poslamaýan polatdan ýasalýar
· Içki bölekler ýokary güýçli polat garyndysyndan ýasalýar
· Poslama garşylygy üpjün etmek üçin girelge gulpy we içki bölekler bejerilýär
Önümlere göz aýlaň
Awtomatiki gapy operatory

Awtomatiki gapy operatory

· Pes energiýa sarp etmek
· Röle kontakt signalyny goldaň
· Işleýän wagtyňyz 50dB-den pes, gaty ümsüm
· Motoryň aşa köp bolmagy, artykmaç ýüklemek, gysga utgaşmakdan goramak
· Motor toguny (zyňmak) we tizligi takyk sazlamak
· Päsgelçiliklerden we süýşýän gapynyň tersine akyl taýdan gorag
Önümlere göz aýlaň