sahypa_banner

habarlar

Gapy ýapýanlary gurmagyň usullary haýsylar?

Gapy ýapýanlary oturtmak, häzirki gowşak taslamalaryň gurluşygynda köplenç duş gelýän zadymyz.Ine, gapy ýapýanlary gurmagyň bäş usuly.Gowşak häzirki inersenerleriň hemmesini gündelik gurluşykda salgylanma hökmünde ulanyp bilerler diýip umyt edýärin.

1. Adaty gurnama
Gapyny süýşýän gapynyň gapdalynda has ýakyn göwräni guruň we goly gapynyň çarçuwasyna dakyň.Bu gurnama usuly, gapynyň çarçuwasynyň dar we gapyny has ýakyn gurmak üçin ýeterlik ýeriň ýoklugy üçin has amatlydyr.Gapy açylýan ugurda päsgelçiliksiz ýeterlik uly burç bilen açylanda, bu gurnama usuly bilen has ýakyn gapy beýleki zatlara degmez.

2. Paralel gurnama
Gapyny süýşýän gapynyň gapdalynda we gapynyň çarçuwasyndaky parallel plastinkany has ýakyn guruň.Bu gurnama usuly dar gapy çarçuwaly ýa-da esasan gapy çarçuwasy bolmadyk sahnalar üçin has amatlydyr.Bu görnüşde gurlandan soň, uzaldyjy birleşdiriji çybyklar we roker gollary ýoklugy sebäpli, ol has owadan we owadan.Paralel gurnama gapyny açmak ugrundaky diwarlar ýaly päsgelçilikler üçin amatlydyr.Adaty gurnama bilen deňeşdirilende, bu gurnamanyň ýapyş güýji has kiçi.

3. doorokarky gapy çarçuwasyny gurnamak
Gapyny süýşýän gapynyň gapdalynda we goluň gapyny has ýakyn guruň.Bu gurnama usuly, gapynyň çarçuwasy giň we gapyny has ýakyn gurmak üçin ýeterlik ýer bolan ssenariýalar üçin amatlydyr.Adaty gurnama bilen deňeşdirilende, ýokarky gapy çarçuwasyny gurnamak usuly, açylyş ugrunda diwar ýaly päsgelçilikler bar bolan ýagdaý üçin amatlydyr.Bu gurnama usuly has uly ýapyjy güýje eýe we agyr gapylar üçin has amatlydyr.

4. Slaýd demir ýoly gurmak
Adatça gapynyň gapysyna has ýakyn we slaýd demir ýoly gapynyň çarçuwasyna oturdylýar.Gapy ýapýanlar gapynyň iki gapdalynda bolup biler.Ilkinji üç gurnama usuly bilen deňeşdirilende, bu gurnama usuly gapyny ýapmak üçin az güýje eýe.Bu görnüşde gurlandan soň, uzaldylan baglanyşyk we roker goly ýoklugy sebäpli, owadan we owadan.

5. Gizlenen / Gizlin gurnama
Bu gurnama usuly, gizlenen gapyny has ýakynlaşdyrmak üçin slaýd demir ýol gurnamasy bilen deňdir.Öňki gurnama usullary bilen deňeşdirilende, bu gurnama usuly iň kiçi ýapyş güýjüne eýe.Şeýle gurlandan soň, gapynyň ýapyk ýagdaýda açyk bölekleri ýok, şonuň üçin iň owadan.Bu gurnama usuly iň çylşyrymly we iň gowusy hünärmen tarapyndan ýerine ýetirilýär.Bu gurnama usuly, adatça 10MM gapy çarçuwasy bilen uly boşlugy talap edýär (ýa-da boşlugy artdyrmak üçin gurnama wagtynda gapynyň ýokarky bölegindäki materialy aýyryň).Gapynyň galyňlygy 42MM-den geçýär.


Iş wagty: Iýul-29-2021