sahypa_banner

Biz hakda

BIZ DORRENHAUS

Mundan 140 ýyl ozal maşgala biznesi hökmünde başladyk!

Dorrenhaus markasy 1872-nji ýylda Germaniýada döräp, ösüşi we ösüşi bilen Dorrenhausyň mirasdüşeri Hytaýda has ýakyn zawod goýmak kararyna geldi. 2011-nji ýylda Zhejiang Dorrenhaus Hardware Industrial Co., Ltd resmi taýdan döredildi.

Zhejiang Dorrenhaus Hardware Industrial Co., Ltd, 22 million RMB maýa goýmak bilen Hytaý-daşary ýurt bilelikdäki kärhana bolup, gapyny has ýakyn öndürmekde 10 ýyllyk tejribesi bolan kärhana. Biz bitewi gözleg we gözleg, dünýä müşderileri üçin has ýakyn çözgütler üçin önümçilik we söwda. we hökümet tarapyndan ýokary tehnologiýaly kärhana hukugymyz bar.

Dürli orta derejeli awtomatiki gapy ýapyjylary, pol çeşmesi we degişlilikde gapy esbaplary enjamlary öndürmekde ýöriteleşýäris. 30000 inedördül metr meýdany eýeleýän häzirki wagtda 200-den gowrak işgärimiz bar, ýyllyk satuw mukdary 20 million ABŞ dollaryndan geçýär.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Dorrenhaus gözleg we barlag merkezini, synag laboratoriýasyny, önümçilik merkezini we satuw bölümini öz içine alýar, 10-dan gowrak in engineener we gözleg hünärmeni bar.Döredileli bäri ýokary öndürijilikli gapy dolandyryş önümlerini ösdürmek Dorrenhausyň hemişe maksady bolupdy.Dorrenhaus adamlary önümiň hilini ýokarlandyrmaga, daşary ýurtda ýokary we täze tehniki enjamlary ornaşdyryp, kompaniýamyza gowy tehniki mümkinçilikleri bermäge synanyşýarlar.Mundan başga-da, gözleg we in engineenerlerimiziň hemmesiniň gapylara ýakyn pudakda 20 ýyldan gowrak tejribesi bar.

BIZ hakda1 (2)
Biz hakda (2)
Biz hakda (3)

Döredildi

Işgärler

Zawod meýdany

Ualyllyk satuw

★ ÜSTÜNLIKLER

Dorrenhaus ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, EN1154 we EN1634 şahadatnamasy, UL kepilnamasy, ýangynyň öňüni alyş şahadatnamasy we ş.m. geçdi. Güýçli tehniki güýçlerimiz bilen Dorrenhaus ýokary hilli we ýokary öndürijilikli gapyny ösdürip, ulanyjylaryň ykrar etmegine eýe boldy.Professional we ajaýyp hyzmaty we yhlasly hyzmatdaşlygy müşderiler üçin has köp gymmatlyk döretdi we Dorrenhaus üçin durnukly we berk marketing toruny döretdi. Häzirki wagtda Dorrenhausyň gapysy has ýakyn Eastakyn Gündogara, Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Russiýa, Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilýär. we beýleki 20 ýurt we sebit. Bu howa menzillerinde, myhmanhanalarda, metrolarda, hassahanalarda, mekdeplerde we beýleki uly köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar.

Dorrenhaus “amatly bahalar, netijeli önümçilik wagty we satuwdan soňky hyzmat” biziň pikirimiz hökmünde kabul edýär.Özara ösüş we peýdalar üçin has köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga umyt edýäris.Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (3)
şahadatnama (4)
şahadatnama (5)
şahadatnama (6)
şahadatnama (7)
şahadatnama (8)