sahypa_banner

Müşderi etraby DORRENHAUS wepaly

Köp sanly täjirçilik derejeli, gaty berk gapylary bolan "dükanyň öň tarapynda" hünär hyzmatlary bar.Işgärler hemişe işgär bilen müşderi ýerleriniň arasynda gapylary ýapmagy ýatdan çykarýarlar we edil erbet bolşy ýaly, gapylary el bilen ýapmak, näçe ýumşak ýapjak bolsaňyzam gaty we gorkunç seslere sebäp bolar.Potratçymyza iň arzan warianty saýlamaga rugsat bermegiň ýerine, Dorrenhaus Heavy Duty Designer D8016 modelini goşmak bilen birnäçe dürli gapydan has ýakyn model satyn aldyk.Gaty begendim.Görkezmeler düşnükli we gönümeldi welin, potratçymyzyň ýerine däl-de, özümi gurup bildim.Dorrenhausy iň köp satylan gapymyza ýakynlaşdyrdyk we birnäçe hepde içinde henizem kemsiz işleýär.Bäsleşýän, has arzan gapy eýýäm gysylýar.Dorrenhaus ýapyklary asuda, güýçli we berkitme sazlamasy tutuşlygyna ýok etdi, ýapylanda eşidilýän ýekeje ses gulp berkitmesiniň özi.

Dorrenhausy häzir ähli gapylarymyzda ulanarys we beýleki markalary hem çalşarys, sebäbi olar diňe ýerine ýetirmeýärler.Dorrenhaus enjamlary hem soraglar bilen çalt jogap berýärler - web sahypasynda olara ýüz tutdular we hakykatdanam jogap berdiler!Elini çalyşmak arkaly aç-açan işlemegi gözleýärdim.Bu ýerde Amazonda tapyp bilmedim, ýöne Dorrenhaus bilen web sahypasy arkaly habarlaşyp sargyt edip bildim.Entek goluňyzy synap görmediňiz, ýöne synap görenimden soň bu syny täzelärin.Closerakynlaşdyrmagy maslahat beriň!

Bu gapy has ýakyn işleýär.Dürli gurnama opsiýalary we köp konfigurasiýa.Gurluşyň iň kyn tarapy, haýsy ýoly gurmak isleýändigimi çözmekdi (ýokarky sag sag gapy).Bu edilenden soň, ýekeje kiçijik mesele, gapynyň çarçuwasynyň töwereginde has ýakyn jesediň gitmeli we bezeg tekiz däldigi boldy.Bezeg meselesini çözenden soň, şablony ulanmak bilen gurnamak çalt we aňsat boldy.Düzeltmek edil şeýle aňsatdy we gapyny (bahar) we iki ýapylyş tizligini (süpürmek we berkitmek) açmak üçin zerur güýji sazlamaga mümkinçilik berýär.Gapy edil häzir isleýşim ýaly ýapylýar.Mundan beýläk ýel ýapylmady we düýbünden ýapylmady.

Uçar deşikleri bir gezek gurlanda, element gurmak aňsatdy. Berk nurbatlary öz içine alýar.Işiň gapysy bilen ajaýyp işleýär.Gapynyň howa perdesi bardy we gapy hemişe ýapylmazdy, şonuň üçin elektrik toguny sarp ederdi.Indi gapy doly ýapylýar we howa perdesi doly öçýär.

Ajaýyp görünýär we güýji gaty köp!Bürünç enjamlary bilen islendik gapy üçin ajaýyp!Onlyeke-täk tankytym, görkezmeler gaty amatly däl birine eýermek birneme kyn bolup biler.Ony takmynan 10 minutda gurnadym.