sahypa_banner

habarlar

 • Gapy has ýakyn öndürijiler size ýangyn gapylaryny saýlamagy öwredýärler

  Gapy has ýakyn öndürijiler size ýangyn gapylaryny saýlamagy öwredýärler

  Gapy has ýakyn öndürijiler size ýangyn gapylaryny nädip saýlamalydygyny öwredýärler, tygşytly ýangyn gapysyny nädip saýlamalydygyny meniň pikirimçe bu köp sarp ediji üçin kelle agyrydyr.Üns bermeli käbir zatlary bermäge rugsat ediň ...
  Koprak oka
 • Panic Bar önümleriniň funksional aýratynlyklary

  Panic Bar önümleriniň funksional aýratynlyklary

  Panic Bar önümleriniň funksional aýratynlyklary Gaçmak Panic Bar näme?Panic Bar esasan iri supermarketlerde, hassahanalarda, mekdeplerde we käbir ofis binalarynda we beýleki ýangyn söndürijilerinde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Gapyny has ýakyn saýlamak endikleri

  Gapyny has ýakyn saýlamak endikleri

  Gapy has ýakyn saýlamak endigi Gapyny has ýakyn saýlanyňyzda, gapynyň has giň modelini saýlamagyň hökmany şerti bolan gapynyň inini we agramyny öňünden ölçäň.Umuman, gapynyň agramy ýeňil bolsa, b ...
  Koprak oka
 • Gapyny has ýakyn goýmany nädip saýlamaly?

  Gapyny has ýakyn goýmany nädip saýlamaly?

  Gapy ýapýanlaryň köp görnüşi bar, meselem, ýangyn gapylaryny ýapýanlar we gizlin gapy ýapýanlar, şonuň üçin ulanyjylar köplenç gapyny has ýakyn saýlamagy bilenoklar.Bu ýerde, saýlamagyňyz üçin 6 sany gapy ýapyjyny maslahat bereris.ugry.Dorrenhaus gapy ...
  Koprak oka
 • Gapyny has ýakyn üpjün ediji saýlanyňyzda üns bermeli dört zat

  Gapyny has ýakyn üpjün ediji saýlanyňyzda üns bermeli dört zat

  Gapy ýapýanlar adaty öýde ulanylanda hemmeler üçin tanyş bolman biler, ýöne uly söwda merkezlerinde, hassahanalarda, ofislerde we beýleki ýerlerde köp, şonuň üçin müşderiler gapyny has ýakyn üpjün ediji saýlanda aşakdaky dört meselä üns bermelidirler....
  Koprak oka
 • Dogry gapy duralgasyny nädip saýlamaly

  Dogry gapy duralgasyny nädip saýlamaly

  Gapy duralgalary açylanda gapynyň diwara degmeginiň öňüni alýar, diwarlara, gapylara we etek tagtalaryna zeper ýetmeginiň öňüni alýar.Käbir gapylar, otagyň erkin we içerik girmegine ýol açmak üçin gapyny açyk saklaýar.Diýmek, haýsy ...
  Koprak oka
 • Gapyny has ýakyn hyzmat etmek barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Gapyny has ýakyn hyzmat etmek barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Gapyny has ýakyn hyzmat etmek barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi Gapy ýapýanlar, adatça gulplar ýa-da tutawaçlar ýaly gymmat däl, emma olar henizem howpsuzlyk we howpsuzlyk üçin möhüm guraldyr.Gapy ýapýanlar arzan energiýa tygşytlylygy ...
  Koprak oka
 • Hytaý 2022-nji ýylda has ýakyn 5 öndüriji

  Hytaý 2022-nji ýylda has ýakyn 5 öndüriji

  2022-nji ýylda Hytaýyň iň gowy 5 gapy öndürijileri Dogry gapyny has ýakyn gözleýärsiňizmi?Ine, Hytaýdan ajaýyp öndürijiler, olaryň hemmesinde çylşyrymly tehnologiýa we amatly bahalar bar, laýyk önüm gözleýän bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda iň ýakyn 10 gapy öndürijisi You Size kömek etmek üçin iň soňky gollanma!

  2022-nji ýylda iň ýakyn 10 gapy öndürijisi You Size kömek etmek üçin iň soňky gollanma!

  2022-nji ýylda iň ýakyn 10 gapy öndürijisi You Size kömek etmek üçin iň soňky gollanma!Gapy ýapyklaryny satyn almalymy?Bazardaky dürli markalar barada maglumat almak kynmy?Biz siziň üçin jikme-jik gözleg etdik, bu makalanyň üsti bilen ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2