sahypa_banner

habarlar

Gapy ýapýanlaryň iş ýörelgesi we görnüşleri

Bezegimizde adamlar gapynyň materialyna we görnüşine köp üns berýärler, ýöne gapynyň üpjün edýän dürli funksiýalarynyň çeňňege esaslanýandygyna az adam üns berýär we gapynyň işi gapynyň çeňňegi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr. .

Çeňňek gapy çarçuwasyny we gapy ýapragyny birleşdirmek üçin möhüm guraldyr.Loadük götermek we gapynyň açyk we ýapylmagyna ýol bermek roluny ýerine ýetirýär.Her gezek öýde gapy açylanda we ýapylanda, çeňňek talap edilýär we ulanylyş ýygylygy gaty ýokary bolýar.Çeňňegiň hili gowy bolmasa, gapy paneli gark bolar we aşaky halkalar ulanylanda bizar ediji sesleri çykarar, käbirleriniň hatda howpsuzlyga howpy bar.

Onda, ilikleriň görnüşleri haýsylar?

1. Çaga we ene ilikleri
Bu çeňňegiň gurluşy gaty üýtgeşik.Ene we çaga ýaly içerde we daşarda iki bölekden ybarat, şonuň üçin oňa "çaga-ene çeňňegi" diýilýär.Sahypanyň we enäniň sahypasynda deşik bar, gapy ýapragy we gapy çarçuwasy nurbatlar bilen açylyp we ýapylyp bilner.
Oturmagyň zerurlygy ýok, ýöne ene we gyz çeňňegiň ýük göterijilik ukyby ortaça, berkligi nukdaýnazaryndan bolsa, tekiz çeňňek ýaly çydamly däl.

2. Tekiz çeňňek
Bu birneme ýaýran çeňňek.Sahypa çep we sag böleklere bölünýär.Gapynyň çarçuwasyna üç sany gysgyçly listiň gapagyny, iki sany berk şahaly gapyny bolsa gapynyň ýapragyna gurnamaly.
Tekiz çeňňek güýçli ýük göterijilik ukybyna eýedir we ene-çaganyň çeňňegine garanyňda has çydamlydyr, ýöne tekiz çeňňegiň üstü gurlandan soň bölekleri açar, şonuň üçin ulanmak estetiki taýdan ýakymly däl.

3. Ogrulyga garşy çeňňek
Ordinaryönekeý halkalar bilen deňeşdirilende, ogurlyga garşy çeňňegiň iki pyçakda birmeňzeş howpsuzlyk dyrnaklary we dyrnak deşikleri bar.Gapy ýapragy ýapyk ýagdaýda bolanda, howpsuzlyk dyrnaklary howpsuzlyk dyrnaklarynyň deşiklerine dakylýar.çeňňek zaýalanandan soň gapy ýapragynyň sökülmeginiň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen howpsuzlyk we ogurlyk roluny oýnap biler.

4. Üç ölçegli sazlanyp bilinýän ilik
Üç ölçegli sazlanyp bilinýän çeňňek, köp ugurly düzedişli çeňňek, bu örän amaly.Onuň ulanylyşy gaty giň we biz onuň barlygyny dürli gapylarda we şkaf gapylarynda görüp bileris.
Gizlenen dizaýn, gapy ýapragy bilen gapy çarçuwasynyň birleşmesini has kämilleşdirip biler.Gurlandan soň çeňňegiň açyk bölegi ýok we daşky görnüşi ýokary;gapy ýapragy bilen gapy çarçuwasynyň arasynda ýalňyşlyk bar bolsa, gapy ýapragyny aýyrmagyň zerurlygy ýok.Gapynyň ýapragyny sazlamak, gapy çarçuwasynyň üç ugry boýunça gapy boşlugynyň aralygyna deňdir we yzygiderli gurnamak gapy ýapragyna zeper ýetirmez.
Üç ölçegli sazlanyp bilinýän çeňňegiň has uzak ömri bar, poslamaýar ýa-da solmaýar, uzak wagtlap ulananyňyzdan soň nebitiň syzmagy barada alada etmeli däl.Munuň tersine, has arassa we çydamlydyr.

Çeňňegi nädip saklamaly

1. Çeňňegiň üstünde tegmiller bar bolsa, tegmilleri ýumşak mata bilen süpürmeli we polat top ýaly gaty materiallary çeňňegiň çyzylmazlygy üçin ulanyp bolmaýar.
2. Çeňňek uzak wagtlap ulanylandan soň, sürtülmäni azaldyp we gapynyň çeýeligini saklap bilýän käbir çalgy ýaglary ýerlikli goşulyp bilner.
Bezelende gowy gapy saýlamakdan başga-da, enjam enjamlarynyň hiline üns berilmez.Gowy enjam enjamlary mebellerimizi has uzaklaşdyryp, durmuşymyzy has hilleşdirip biler.


Iş wagty: 19-2021-nji aprel